Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

(platný od 01.08. 2015)

Článok I

 

Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup firmy KEATTON s. r. o., so sídlom: P. O. Hviezdoslava 185/7, Veľká Maňa, Slovenská republika, IČO: 48 262 340 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

 

1.2 Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a ten sa pre neho stáva záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.keatton.sk a tiež v sídle Predávajúceho.

 

1.3 Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.keatton.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.

 

1.4 Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.keatton.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Článok II

Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho na email: keatton@outlook.sk V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.

Článok III

Reklamačný/výmenný formulár

Kupujúci je povinný vyplniť Reklamačný vymenný formulár (ďalej len „Formulár") (inak nebudeme oprávnení akceptovať Vaše prípady) v týchto prípadoch:

3.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prebratia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený vrátane nepoškodeného originálneho obalu "krabice" s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle.

3.2 Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu opäť maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci.

3.3 Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, modelu či iných parametrov. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti, farby, či modelu má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 30 dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s dodacím listom a tovarom Predávajúcim. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dispozícii Predávajúceho. Náklady  spojene s výmenou tovaru znáša Kupujucí.

3.4 Uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – reklamácia. (postup bližšie vyšpecifikovaný v článku IV – Reklamácia tovaru

 

Článok IV

Reklamácia tovaru

4.1 Podmienkou vybavenia reklamácie je kompletné vyplnenie Formuláru. Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený dodací list, či iné potrebné dokumenty (ďalej len „Požadované dokumenty"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov či priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

4.2 Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla v priebehu v dôsledku jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

4.3 Za odstrániteľnú vadu sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.

4.4 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.5 Reklamačná lehota je u nás 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva (v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení), akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Reklamácia je vyriešená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru. Kupujúci je o stave reklamačného procesu informovaný e-mailom, prípadne listom na adresu uvedenú vo Formulári.

4.6 Reklamácia, ktorá je uznaná ako oprávnená, je bezplatná.

4.7 Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

 

Článok V

Sankcie za neprevzatie tovaru:

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

 

Článok VI

Záručné podmienky a záručná lehota

5.1 Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň obdržania tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 

5.2 Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli www.keatton.sk a v plnom rozsahu zaplatený. Na účely uplatnenia záruky slúži Dodací list, ktorého kópia je podmienkou pre vybavenie reklamácie.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

6.1 Jediná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: keatton@outlook.sk Všetky Formuláre musia teda byť zaslané na túto adresu, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tiež korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a www.keatton.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.keatton.sk.