Obchodné podmienky

KEATTON s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 185/7
Maňa - Veľká Maňa
941 45

IČO: 48 262 340
DIČ: 2120113798

Potvrdene v: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Číslo vložky: 39323/N


I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu keatton.sk

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu keatton.sk

Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

II. Objednávka

Tovar je možne objendať prostredníctvom eshopu keatton.sk formou nákupného košíka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia.

 

III. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet do 15-ich kalendárnych dní.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku.

 

V. Dodacie podmienky

Slovensko

Objednávky zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, alebo Slovenskou poštou. Cena za poštovné a balné je 3,95 Eur, pri nákupe nad 69 Eur je poštovné zdarma!

a) V prípade že zákazník uskutoční objednávku, ktorej obsahom je viacero produktov a ich hodnota prekračuje 69€ je poštovné zdarma. No v prípade že sa dodatočne rozhodne niektorý produkt vrátiť a finalná cena nákupu po editácii objednávky bude nižšia než 69 €, sa za vrátený produkt vracia celková cena produktu odpočitáná o poštovné ktoré zo svojho nároku neuhrádzal.

b) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. .

Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade sú to 3-4 pracovné dni od potvrdenia objednávky.

c) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

d) Tovar je odosielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS, alebo Slovenskou poštou.

 

VI. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzkovateľa internetového obchodu keatton.sk po predchádzajúcom dohodnutí termínu prevzatia.

 

VII. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

e) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu

f) Vrátenie - Výmena

Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom vrátane originálneho obalu (krabice) a dokladom o kúpe. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Stačí vyplníť výmenný/reklamačný formulár. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní od obdŕžania tovaru.Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 5,00 EUR.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

g) Odstúpenie od kúpnej zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty, max 30 od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po uplynutí 14 dní, max. do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok vo výške 40% z ceny objednaného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

 

VIII. Informovanie spotrebiteľov o spôsobe zberu odpadov z obalov

a) Obaly odovzdavajte do zberných surovín, alebo uložte do košov na to určených.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.